Regulamin konkursu #Działanie prywatne

Regulamin konkursu "Działanie prywatne" realizowanego w ramach projektu "Wychodząc od działania", współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Działanie prywatne” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Nagroda oznacza realizację performansu „Wychodząc od działania” w wykonaniu Marii Stokłosy na zasadach określonych w pkt 6.1. Regulaminu.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.
Organizator oznacza Fundację Burdąg z siedzibą przy ul. Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe, NIP 534241070.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Uczestnik oznacza osobę, która przystąpiła do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza działanie wskazane w Regulaminie oraz formularzu konkursowym określające wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
Zgłoszenie Konkursowe oznacza propozycję rozwiązania Zadania Konkursowego przez Uczestnika i wysłanie go w formularzu konkursowym.
Formularz Konkursowy oznacza formularz dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/J4vLChNVM5ChrvPB2. Wypełnienie Forumularza Konkursowego jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Burdąg z siedzibą w Pęcicach Małych. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Konkurs prowadzony jest w celu realizacji jednego z pokazów w ramach projektu „Wychodząc od działania”.
2.4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://fundacjaburdag.com/ oraz w formularzu konkursowym dostępnym pod adresem: https://goo.gl/forms/J4vLChNVM5ChrvPB2.
2.5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
2.6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i przesłanie do Orgnizatora za pośrednictwem formularza konkursowego w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.12.2017 r. o godz. 10:00 i trwa do dnia 10.12.2017 r. do godz. 23:59.
3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) zaproponuje miejsce realizacji zadania na terenie m.st. Warszawy;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
e) wypełniła w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem Formularza Konkursowego,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu,

5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wystosowaniu zaproszenia dla choreografki Marii Stokłosy wedle wytycznych z Formularza Konkursowego.
5.3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.4. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego
5.8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
5.9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
5.10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, oraz możliwości realizacji performansu w przestrzeni zaproponowanej przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z harmononogramem projektu „Wychodząc od działania”
5.11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: koordynatorka i producentka projektu „Wychodząc od działania” oraz choreografka Maria Stokłosa.
5.12. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszeny na stronie Fundacji Burdąg do dnia 10.12.2017 r.

6. NAGRODY
6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) wyróżnienie: podwójne zaproszenie na pokaz performansu „Wychodząc od działania” w Nowym Teatrze w Warszawie,
b) realizację performansu „Wychodząc od działania” dla Laureta Konkursu oraz zaproszonych przez niego gości w przestrzeni zaproponowanej przez Laureata Konkursu do dnia 23.12.2017r.

7. REALIZACJA NAGRODY
7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do umożliwienia realizacji pokazu „Wychodząc od działania” w usatlonym terminie, zgodnie z potrzebami artystki.

8. PRAWA AUTORSKIE
8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet.
8.2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w na stronie Fundacji Burdąg oraz w mediach społecznościowych.

10. REKLAMACJE
10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kasiasztarbala@fundacjaburdag.com przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
1
2.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.